התוכן המובא להלן הינו תוכן המוגן תחת חוק זכויות יוצרים ומשמש לצרכים אקדמיים בלבד במסגרת הקורס הנלמד. כל שימוש מכל סוג שהוא בתוכן זה שלא במסגרת הרישום לקורס אשר אינו מאושר באופן מפורש מבעל זכויות היוצרים הינו עבירה, לרבות העתקה, הורדה, מסירה, העברה או הפצה בכל דרך שהיא, וצפוי לעונשים הקבועים בחוק.

הנני מתחייב/ת בזאת לפצות את אוניברסיטת בן-גוריון בנגב על כל נזק או הוצאה שתגרם לה בגין תביעות הנובעות מהפרת זכויות יוצרים שנגרמו על ידי בהתאם לכתוב לעיל.
הנני מצהיר/ה בלחיצה על קישור זה כי קראתי, הבנתי והסכמתי לכל הכתוב לעיל.


The following content is protected under copyright law and intended for academic use only as a part of the course being studied. Any use of this content of any kind - which is not as a part of the course's formal registration - that is not expressly authorized by the copyright holder is a violation, including copying, downloading, transmitting, transferring, or distributing in any way, and it is subject to penalties presented by law.

I hereby undertake to compensate the Ben-Gurion University of the Negev for any damage or expense caused by claims arising from any violation of copyright I am responsible of according to the mentioned above.
By clicking this link I hereby declare that I have read, understood and agreed to all of the above.